ANBI

Algemene gegevens

EG Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede
06-20364038
info@eg-enschede.nl
RSIN-nummer: 34.51.227
KvK-nummer: 08190616


Doelstelling EG Enschede

De statutaire doelstelling van de gemeente is het Grote Gebod (Mattheus 22:37-40) en de Grote Opdracht (Mattheus 28:19). Zij wil mensen in Enschede en daarbuiten bewegen en toerusten tot
- het liefhebben van God met hart, ziel en verstand;
- het houden van mensen;
- het leerling van Jezus zijn


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Het beleidsplan vindt u hier. Tevens vindt u de statuten van onze gemeente hier


Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. De werkelijk gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun bestuursfunctie kunnen aan hen vergoed
worden. Er zijn 2 voorgangers en een pastor een fictieve arbeidsverhouding (0,8 fte) Deze voorgangers/pastors ontvangen een salaris op basis van de CAO Welzijn. Indexatie gaat middels de in deze CAO beschreven periodieken. Vrijwilligers kunnen in enkele gevallen een
vergoeding ontvangen. Deze zal niet meer bedragen dan de maximale
vrijwilligersvergoedingen. Externe sprekers ontvangen een vergoeding per spreekbeurt.


Actueel verslag van activiteiten

De gemeente heeft over het gemeenteseizoen 2020-2021 activiteiten ontwikkeld, die voortvloeien uit de statutaire doelstelling van de kerk.
Deze statutaire doelstelling werd gerealiseerd en inhoud gegeven in de geformuleerde missie en visie van de gemeente en activiteiten werden ontwikkeld voor de realisatie van de doelen zoals opgenomen in de jaarplannen van de verschillende bedieningenclusters –Next, Missie en
Diensten en gebed– en Ondersteuning. Te denken valt aan het ondersteunen van een aantal zendelingen, het houden van (online) kerkdiensten, verlenen van pastoraat, houden van Alphacursusen, uitdelen van kerst- en paaspakketten, diaconaat en diverse jeugdactiviteiten.

Om een indruk te krijgen van de activiteiten zie onze website.

 


Financiele verantwoording


Jaarcijfers 2021 2022

Begroting 2022 2023