fbpx

ANBI gegevens Evangelische Gemeente Enschede

Gepost in ANBI.

Evangelische Gemeente Enschede en ANBI

De Evangelische gemeente Enschede (EGE) is een zelfstandig kerkgenootschap en door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De staturen vindt u op :
https://www.eg-enschede.nl/images/documenten/20181009_Statutenwijziging_EGE.pdf

A. Algemene gegevens
Statutaire naam : Evangelische Gemeente Enschede
Publieke naam : Evangelische Gemeente Enschede
Rechtsvorm : Stichting
KvK nummer : 08190616
RSIN : 34.51.227
Contactgegevens : Heidestraat 9, 7513ZM Enschede
Telefoon : 06-20364038
Email : secretariaat@eg-enschede.nl

B. Samenstelling Bestuur
Het bestuur van EGE wordt gevormd door de Oudstenraad, die uit 3 tot 7 leden bestaat. De dagelijkse leiding van de gemeente is door het bestuur gedelegeerd naar het Pastorsteam, dat uit 7 leden bestaat. De leden van het pastorteam behoren niet tot het bestuur en hebben derhalve geen statutaire bevoegdheden.

C. Doelstelling en visie
De statutaire doelstelling van de EGE is het Grote Gebod (Mattheus 22:37-40) en de Grote Opdracht (Mattheus 28:19). Zij wil mensen in Enschede en daarbuiten bewegen en toerusten tot
- het liefhebben van God met hart, ziel en verstand;
- het houden van mensen;
- het leerling van Jezus zijn

D. Beleidsplan
Het beleidsplan vind u in bijgaand document. Visie EGE

E. Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. De werkelijk gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun bestuursfunctie kunnen aan hen vergoed
worden. De EGE heeft met 2 voorgangers en een pastor een fictieve arbeidsverhouding (0,8 fte) Deze voorgangers/pastors ontvangen een salaris op basis van de CAO Welzijn. Indexatie gaat middels de in deze CAO beschreven periodieken. Vrijwilligers kunnen in enkele gevallen een
vergoeding ontvangen. Deze zal niet meer bedragen dan de maximale
vrijwilligersvergoedingen. Externe sprekers ontvangen een vergoeding per spreekbeurt.

F. Verslag activiteiten
De gemeente heeft over het gemeenteseizoen 2020-2021 activiteiten ontwikkeld, die voortvloeien uit de statutaire doelstelling van de kerk.
Deze statutaire doelstelling werd gerealiseerd en inhoud gegeven in de geformuleerde missie en visie van de gemeente en activiteiten werden ontwikkeld voor de realisatie van de doelen zoals opgenomen in de jaarplannen van de verschillende bedieningenclusters –Next, Missie en
Diensten en gebed– en Ondersteuning. Te denken valt aan het ondersteunen van een aantal zendelingen, het houden van (online) kerkdiensten, verlenen van pastoraat, houden van Alphacursusen, uitdelen van kerst- en paaspakketten, diaconaat en diverse jeugdactiviteiten.

Om een indruk te krijgen van de activiteiten zie onze website.

De voorgenomen inkomsten en uitgaven zijn voor 2021/2022 al volgt verdeeld.

Inkomsten Begroting 2021/2022
Giften € 110,000
Collecten € 9,000
Zorg algemeen € 2,200
Huuropbrengsten gebouw € 1,000

Totaal: € 122,200

Uitgaven
Next € 10,586
Diensten en Gebed € 22,602
Discipelschap € 18,410
Ondersteuning € 35,215
Leidersteam € 57,349

Totaal € 144,162

Negatief: € -21,962

G. Baten en Lasten
De weergave van inkomsten en uitgaven voor 2019/2020 inclusief de toelichting kunt u hier vinden. 

Diensten

Elke zondag is er om 10.00 uur een fysieke samenkomst.Ook wordt de dienst via een livestream uitgezonden.

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.